ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

H Θεσσαλία στο βιβλίο Γκίνες, με τη μεγαλύτερη Νουγκατίνα! (ΦΩΤΟ)

H Θεσσαλία στο βιβλίο Γκίνες, με τη μεγαλύτερη Νουγκατίνα! (ΦΩΤΟ)
Newsroom

Newsroom

Μία τεράστια νουγκατίνα σοκολάτα 100,20 μέτρων, έδωσε σήμερα το πιο… γλυκό ρεκόρ Γκίνες στην Καρδίτσα, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 45 μέτρων που κατείχε η γειτονική Ιταλία. Το εγχείρημα του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας, που έγινε με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, τη στήριξη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος που συμμετείχε με 350 συνολικά ζαχαροπλάστες και 100 μαθητών από τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης και Λάρισας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, σκορπίζοντας χαρά και ικανοποίηση.

Ï êñéôÞò ôïõ Âéâëßïõ Ãêßíåò Jack Brockbank (Á) ðåñéìÝíåé ôïõò æá÷áñïðëÜóôåò ôïõ íïìïý Êáñäßôóáò íá ðñïåôïéìÜóïõí ôçí ôåñÜóôéá Íïõãêáôßíá óïêïëÜôáò óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò, ÔåôÜñôç 29 Íïåìâñßïõ 2017.Ôï ðáñáäïóéáêü ãëõêü Ý÷åé ôï ìÝãåèïò 100 ìÝôñùí óõíôñßâïíôáò ôï ðñïçãïýìåíï ñåêüñ ôùí 45 ìÝôñùí ðïõ êáôÝ÷åé ç Éôáëßá. Ç íïõãêáôßíá æõãßæåé äýï ôüíïõò êáé  èá ðñïóöåñèïýí 10.000 ìåñßäåò óôïõò åðéóêÝðôåò ôçò ðüëçò. Ï êñéôÞò ôïõ Âéâëßïõ Ãêßíåò ðïõ âñßóêåôáé óôçí ðüëç ãéá íá êáôáãñÜøåé ôï ñåêüñ åßíáé ï Jack Brockbank. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ

Ï êñéôÞò ôïõ Âéâëßïõ Ãêßíåò Jack Brockbank (Á) ðåñéìÝíåé ôïõò æá÷áñïðëÜóôåò ôïõ íïìïý Êáñäßôóáò íá ðñïåôïéìÜóïõí ôçí ôåñÜóôéá Íïõãêáôßíá óïêïëÜôáò óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò, ÔåôÜñôç 29 Íïåìâñßïõ 2017.Ôï ðáñáäïóéáêü ãëõêü Ý÷åé ôï ìÝãåèïò 100 ìÝôñùí óõíôñßâïíôáò ôï ðñïçãïýìåíï ñåêüñ ôùí 45 ìÝôñùí ðïõ êáôÝ÷åé ç Éôáëßá. Ç íïõãêáôßíá æõãßæåé äýï ôüíïõò êáé èá ðñïóöåñèïýí 10.000 ìåñßäåò óôïõò åðéóêÝðôåò ôçò ðüëçò. Ï êñéôÞò ôïõ Âéâëßïõ Ãêßíåò ðïõ âñßóêåôáé óôçí ðüëç ãéá íá êáôáãñÜøåé ôï ñåêüñ åßíáé ï Jack Brockbank. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ

kar2

kar3

kar4

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις